De Services worden geleverd door Target Skills, een bedrijf volgens het Franse recht dat is geregistreerd in Frankrijk (SIRET-nummer: 44015972100032) op het vestigingsadres 1-3 Rue Marcel Carnť 91080 Courcouronnes, Frankrijk. Door gebruik te maken van onze Services accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden. Wij verzoeken u deze aandachtig te lezen.

Gebruik van onze Services

U moet de regels naleven die van toepassing zijn op de Services die u gebruikt.

Gebruik onze Services niet op een niet-beoogde manier. Probeer bijvoorbeeld niet interferenties met onze Services te produceren of daar toegang toe te krijgen door een andere methode te gebruiken dan de interface en de aanwijzingen die wij u verstrekken. U mag de Services uitsluitend gebruiken met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen de levering van onze Services opschorten of staken wanneer u de voorwaarden of toepasselijke regelgevingen niet naleeft of wanneer wij een niet-beoogd gebruik vermoeden of ontdekken.

Het gebruik van onze Services geeft u geen enkel intellectueel eigendomsrecht op onze Services of op de inhoud waar u toegang toe hebt. U mag geen enkele inhoud gebruiken die u via onze Services hebt verkregen zonder toestemming van de eigenaar van genoemde inhoud, tenzij u daartoe wettelijk bevoegd bent. Deze Gebruiksvoorwaarden geven u niet het recht gebruik te maken van enig merk of enig logo dat aanwezig is in onze Services.

Onze Services tonen inhoud die geen eigendom is van PlanningPME. Deze inhoud valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de (rechts)persoon die deze ter beschikking heeft gesteld. In het kader van uw gebruikmaking van de Services en de uitvoering van onze contractuele verbintenis kunnen wij u berichten sturen die verband houden met het functioneren of de administratie van de Services, evenals overige informatie.Uw PlanningPME-account

U moet een PlanningPME-account hebben om van onze Services gebruik te kunnen maken. U kunt dit account zelf aanmaken. Om uw PlanningPME-account te beschermen, moet u uw wachtwoord geheim houden. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in of via uw PlanningPME-account. Let erop dat u voor applicaties van derden niet hetzelfde wachtwoord gebruikt als voor uw PlanningPME-account.

Uw inhoud en onze Services

Met onze Services kunt u inhoud importeren, opslaan, verzenden of ontvangen. U behoudt te allen tijde uw intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud.

Wijziging van onze Services

Target Skills verandert en verbetert zijn diensten voortdurend. Wij kunnen daarom zonder voorafgaande kennisgeving functionaliteiten of functies toevoegen of verwijderen.

Garanties en bepalingen inzake uitsluiting van aansprakelijkheid

Ons aanbod van de Services is onderworpen aan een inspanningsverplichting binnen de grenzen van wat commercieel redelijk is. Op onze Services is echter een garantiebeperking van toepassing.

We doen geen toezeggingen met betrekking tot de inhoud van de Services, de specifieke functionaliteiten die beschikbaar zijn via de Services en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of geschiktheid voor uw behoeften daarvan. We bieden onze Services aan op "as-is"-basis.

Aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van onze Services

Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden Target Skills en zijn leveranciers en distributeurs geen aansprakelijkheid voor verlies van winsten, inkomsten of gegevens of een vergoeding van indirecte, speciale of gevolgschade, of als een voorbeeld of straf opgelegde schadevergoeding in verband met aan het gebruik van onze Services.

Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Target Skills en zijn leveranciers en distributeurs bij iedere vordering krachtens deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van eventuele impliciete garanties, beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald voor het gebruiken van de Services.

In geen geval zijn Target Skills en zijn leveranciers en distributeurs aansprakelijk voor verlies of schade die redelijkerwijs niet te voorzien was.

We zijn ons bewust van het feit dat u in sommige landen als consument bepaalde rechten kunt hebben. Wanneer u van de Services gebruikmaakt voor persoonlijke doeleinden, beperkt niets in deze Gebruiksvoorwaarden de wettelijke consumentenrechten waarvan geen enkele overeenkomst mag afwijken.

Gebruik van de Services door een onderneming

Wanneer u de Services gebruikt namens een onderneming, moet de onderneming deze Gebruiksvoorwaarden accepteren. De onderneming vrijwaart bovendien Target Skills, de daarmee gelieerde bedrijven, zijn agenten en zijn werknemers van iedere aansprakelijkheid en zal hen schadeloos stellen voor iedere vordering, vervolging of rechtszaak die voortvloeit uit of verband houdt met zijn gebruikmaking van de Services of volgend op een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van iedere aansprakelijkheid en alle financiŽle lasten die voortvloeien uit vorderingen, geconstateerde verliezen of schades, aangespannen gerechtelijke procedures, uitgesproken vonnissen en bijbehorende gerechtelijke en juridische kosten.

Over deze gebruiksvoorwaarden.

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden of iedere andere aanvullende gebruiksvoorwaarde die van toepassing is op een Service wijzigen, bijvoorbeeld om deze aan te passen aan wetswijzigingen of een wijziging van onze Services. We raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te herlezen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Wanneer u een consument bent en in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland woont, worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden beheerst door het recht en de gerechten van uw land. Geschillen kunnen worden ingediend via de webpagina voor Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie om deze online te beslechten.

Wanneer u een beroepsmatig gebruiker in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland bent, worden deze voorwaarden beheerst door het Franse recht. Target Skills en uzelf onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden. Target Skills kan echter nog steeds ieder gerecht verzoeken om corrigerende maatregelen (of andere gelijkwaardige dringende maatregelen) in de vorm van een gerechtelijk bevel.

Onze algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Target Skills software.

Algemene voorwaarden van het Target Skills helpdeskcontract.

Privacy