Beleid van bescherming van de persoonlijke gegevens

WIJ NODIGEN U UIT DIT DOCUMENT AANDACHTIG TE LEZEN :

Het bedrijf Target Skills wil de confidentialiteit van uw persoonlijke informatie behouden en hecht veel belang aan de bescherming van het privéleven van de gebruikers van zijn diensten.

1- VOORWERP VAN ZIJN BELEID EN ZIJN TOEPASSINGSGEBIED

Het Confidialiteitsbeleid heeft als doel de regels te definiëren van toepassing op de verzameling en de verwerking van uw persoonlijke informatie via onze online diensten. Het legt met name uit welke gegevens wij over u kunnen verzamelen, op welke manier wij die gegevens gebruiken, met wie wij ze kunnen delen en welke maatregelen wij nemen om te zorgen voor hun veiligheid. Het Confidialiteitsbeleid is van toepassing op de website Planningpme.fr (Hierna “Website”).

Sommige van de hypertekstlinks of knoppen van sociale netwerken aanwezig op de websites kunnen ons leiden naar websites van derden die niet aan het bedrijf Target Skills toebehoren. Het kan gaan om websites geëxploiteerd door partnerbedrijven. De uitgevers van die websites van derden volgen hun eigen regels m.b.t. de bescherming van persoonlijke gegevens die verschillend kunnen zijn van de onze: het is aan u om er kennis van te nemen. Target Skills is niet verantwoordelijk voor het later gebruik van uw gegevens door de uitgevers van die websites van derden voor hun eigen rekening.

2- UW AANVAARDING VAN ONS BELEID

Het gebruik van onze online diensten vereist uw volledige aanvaarding van dit Beleid.

 Indien u niet akkoord gaat met een van zijn bepalingen, bent u vrij om onze diensten niet te gebruiken of niet meer te gebruiken in het geval van wijziging van het Beleid.

De inhoud van ons Beleid kan evolueren in de tijd om rekening te houden met de functionele modificaties en reglementaire hervormingen. U zult automatisch geïnformeerd worden over updates, en dit via elk middel (e-mail, pop-upvenster, etc.).

In het algemeen is het Beleid altijd makkelijk bereikbaar via de verschillende pagina’s van onze websites.

3- ONZE CONFORMITEITSVERBINTENIS

De verwerking van de Persoonlijke Gegevens van de internetgebruikers en gebruikers van onze diensten is onderworpen aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betrefende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“RGPD” genoemd) en de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, gewijzigd (“Wet Informatica en Vrijheden” genoemd) (hierna de “Reglementering”).

Voor de noden van dit Beleid duidt de term “gegeven van persoonlijke aard” op elke informatie die verwijst naar een natuurlijke person die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, voornaam, het e-mailadres en postadres, telefoonnummer, de identificatie, het wachtwoord, etc. (hierna een “Persoonlijk Gegeven”).

In de zin van de Reglementering is het bedrijf Target Skills verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens uitgevoerd via de website, en verbindt zich ertoe de wettelijke en reglementaire verplicwaar het aan onden is.

4- WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE EN TIJDENS WELKE GELEGENHEDEN?

Doorheen de websites en via de online formulieren verzamelen we de Persoonlijke Gegevens van internetgebruikers en gebruikers van onze websites die het volgende wensen:

 • Ons contacteren voor elke vraag en met name om meer te weten te komen over onze activiteiten;
 • Ons contacteren om te genieten van een gratis proef;
 • Informatiebrieven ontvangen.

De Persoonlijke Gegevens die we verzamelen en verwerken betreffen bij voorbeeld:

 • Informatie betreffende uw identiteit zoals uw naam:
 • Uw contactgegevens zoals uw e-mailadres, telefoonnummers, land;
 • Uw verbindingsgegevens zoals het IP-adres en de verbindingslogs.

Ten slotte, en onder voorbehoud van uw akkoord, verzamelen wij telkens u onze website bezoekt en onze online diensten gebruikt, de gegevens en informatie betreffende uw navigatie. Deze gegevens en informatie worden geregistreerd in de “Cookies”-bestanden geïnstalleerd op uw terminal.

5- WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij verzamelen en verwerken informatie over u om de volgende redenen:

 • De klant-prospectrelatie beheren (b.v. antwoorden op uw vragen);
 • Newsletters, commerciële verzoeken, promotionele operaties en meldingen versturen die overeenkomen met uw keuzecriteria, via e-mail, telefoon of internet;
 • De kwaliteit van onze diensten verbeteren (b.v. meting van het aantal bezoeken aan onze website);
 • De veiligheid van de Persoonlijke Gegevens verzekeren (b.v. het onrechtmatig gebruik van digitale identiteit voorkomen);
 • Elk eventueel geschil of elk probleem oplossen in het kader van het gebruik van de diensten.

Het bedrijf Target Skills verbindt zich ertoe om geen toegang te hebben tot uw Persoonlijke Gegevens noch ze te gebruiken voor andere motieven dan degene hierboven vermeld

6- OP WELKE WETTELIJKE BASIS EN VOOR HOELANG WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAARD?

6.1- WETTELIJKE BASISSEN VAN DE VERWERKINGEN

De verwerking van uw Persoonlijke Gegevens is gerechtvaardigd via verschillende fundamenten (wettelijke basissen) naargelang ons gebruik ervan.
Onder de toepasbare wettelijke basissen:

 • De goedkeuring: u aanvaardt de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens via een uitdrukkelijke goedkeuring (aan te vinken vakje, klik, etc.). U kunt deze goedkeuring op elk moment terugtrekken.
 • Het legitiem belang: Target Skills heeft een commercieel belang bij de verwerking van uw gegevens die gerechtvaardigd en evenwichtig is en uw privéleven niet schaadt. Behalve uitzondering, kunt u zich op elk moment verzetten tegen een verwerking gebaseerd op het legitiem belang door het ons te melden.
 • De wettelijke verplichting: de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens is verplicht op basis van een wettekst

De wettelijke basissen toepasbaar op onze gegevensverwerkingen worden toegelicht in onderstaande tabel.

6.2- DUURTIJD VAN DE BEWARING

Wij bewaren uw Persoonlijke Gegevens zolang u onze diensten gebruikt.

Bovendien, zelfs indien u besluit onze diensten niet meer te gebruiken, moeten wij uw Persoonlijke Gegevens nog gedurende een tijd bewaren om aan bepaalde verplichtingen te voldoen. Dat is bij voorbeeld het geval om conform te zijn aan de toepasbare wetgeving, de klachten en/of geschillen te beheren, onze belangen te verdedigen of onze rechten te doen gelden en ten slotten om te beantwoorden aan vragen van bevoegde overheden.

In ieder geval respecteren deze duurtijden van bewaring de wettelijke en reglementaire vereisten alsook de aanbevelingen van de CNIL. Als zodanig bewaren wij uw Persoonlijke Gegevens niet langer dan nodig en wanneer we ze niet meer nodig zullen hebben, zullen we ze vernietigen in alle veiligheid conform ons intern beleid of zullen we ze anoniem maken.

Ziehier concrete voorbeelden van de duurtijden van bewaringen van uw Persoonlijke Gegevens:

 • Verwijdering binnen een week als gevolg van een verzoek tot uitschrijving van de newsletter;
 • Verwijdering binnen 90 dagen voor de cookies te tellen vanaf de opslag op de terminal van de internetgebruiker;
 • Verwijdering van uw databases PlanningPME in het geval van gratis proef 30 dagen, 90 dagen na het einde van de duurtijd van de proef bij gebrek aan inschrijving op de dienst;
 • Verwijdering van de persoonlijke gegevens van de gesprekspartners bij de prospecten 3 jaar na het laatste contact.

7- MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

7.1- COMMUNICATIE VOOR NODEN VAN EXTERNE VERWERKING

In het kader van onze activiteiten communiceren wij uw Persoonlijke Gegevens aan derden die tussenkomen in de levering van onze diensten (technische dienstverleners en hostingdienstverleners, schattingsverzoeken, opvolging klant en tevredenheidsenquêtes, beheer van veiligheidsincident, etc.). Het bedrijf Target Skills verbindt zich ertoe om uw Persoonlijke Gegevens enkel te communiceren aan bevoegde betrouwbare dienstverleners, die ze verwerken voor onze rekening, volgens onze instructies.

7.2- COMMUNICATIE OM JURIDISCHE EN WETTELIJKE REDENEN

Bovendien kunnen uw Persoonlijke Gegevens gedeeld worden met een derde:

 • indien het bedrijf Target Skills ertoe verplicht is door de wet, een reglementaire bepaling, of een gerechtelijk bevel, of indien deze openbaring noodzakelijk is voor de noden van een onderzoek, bevel of een gerechtelijke procedure, op nationaal grondgebied of in het buitenland;

 • om het Beleid toe te passen (waaronder om eventuele mankementen eraan vast te stellen) en zich te beschermen tegen elke schending van de rechten, de goederen of de veiligheid van het bedrijf Target Skills en de gebruikers van onze diensten, in toepassing van en met respect voor de wet (b.v. advocaten, deurwaarders, etc.).

8- HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN ONZE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij treffen organisatorische en technische maatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en openbaring, wijziging, beschadiging, ongewild verlies of ongewilde of onwettige beschadiging, alsook tegen elke andere vorm van onwettige verwerking of communicatie aan ongeautoriseerde personen.

Hiervoor verplichten wij ons personeel en onze technische dienstverlender om strikte regels te respecteren op het vlak van veiligheid en bescherming van de informatie (b.v. contractuele confidentialiteitsplicht, gebruik van technieken van encryptie en anomisering, het treffen van maatregelen van fysieke veiligheid, etc.).

Bovendien informeren we u dat uw Persoonlijke Gegevens bewaard worden op servers gesitueerd in een lidstaat van de Europese Unie. Weet ten slotten dat wij geen enkele overdracht uitvoeren van uw Persoonlijke Gegevens buiten de Europese Unie.Het gebruik van cookies van Google Analytics en Google Ads diensten kan de overdracht van uw Persoonsgegevens buiten de Europese Unie met zich meebrengen. In dit verband beroept Google zich op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie

9- WAT ZIJN UW RECHTEN M.B.T. DE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

9.1- Uw rechten

Elke internetgebruiker of Gebruiker van onze diensten wiens Persoonlijke Gegevens worden verwerkt door het bedrijf Target Skills beschikt over de volgende rechten:

 • Recht op toegang (b.v. de u betreffende gegevens die we bewaren verifiëren en er een kopie van ontvangen);

 • Recht op rechtzetting (b.v. uw gegevens updaten of verbeteren indien ze onvolledig of onjuist zijn);
 • Recht op verzet op elk moment, op de verzameling en de verwerking van het geheel of een deel van uw gegevens met als doel bij voorbeeld commerciële prospectie, met inbegrip van profiling in de mate waarin deze verbonden is met een dergelijke prospectie. Dit recht biedt u ook de mogelijkheid om uw meldingsvoorkeuren op elk moment te wijzigen;
 • Recht op beperking (b.v. in bepaalde gevallen waarin voorzien wordt door de wet, en indien u de verwerking van sommige van uw gegevens in twijfel trekt, kunt u eisen dat wij het gebruik ervan beperken tijdens het beheer van ons geschil);
 • Recht op draagbaarheid (b.v. u heeft het recht om uw gegevens te recupereren of om hun overdracht aan derde dienstverleners te eisen);
 • Recht op wissing (u kunt b.v. de definitieve verwijdering van uw Gebruikersaccount eisen);
 • Recht om geen voorwerp uit te maken van een beslissing uitsluitend gefundeerd op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profiling, met juridische effecten die u betreffen of u gelijkaardig significatief treffen;

9.2- Modaliteiten van uitoefening van uw rechten

U kunt deze rechten op elk moment uitoefenen door uw verzoeken tot ons te richten op de adressen vermeld in sectie 11 hieronder. In het geval van twijfel over uw identiteit, zullen we u kunnen vragen om een identiteitsbewijs.

Indien u deze rechten uitoefent, zullen wij ons best doen om u zo snel mogelijk te antwoorden, en in elk geval binnen de wettelijke termijn van 1 maand te tellen vanaf het ontvangst van uw verzoek.

Indien nodig, en indien de wet het toelaat, zal deze termijn verlengd kunnen worden met 2 maanden, indien uw verzoeken gericht aan Target Skills complex of talrijk zijn. In dat geval zult u geïnformeerd worden over deze verlenging en de motieven ervan.

Indien Target Skills geen gevolg geeft aan uw verzoek, zullen wij u informeren over de motieven hiervan en, indien u het nodig acht, zult u de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de CNIL en/of een gerechtelijke klacht in te dienen.

9.3- De CNIL

Om meer te weten te komen over uw rechten of een klacht in te dienen, kunt u contact opnemen met de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL” genoemd) (website: https://www.cnil.fr/).

10- COOKIES

10.01- Wat zijn cookies ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden toegevoegd aan de browser van de terminal van een internetgebruiker terwijl hij websites bezoekt. Cookies worden veel gebruikt door websites. Ze garanderen een goede werking en verbeteren de navigatie. Ze leveren tevens bepaalde informatie aan de eigenaars van deze sites, met name in termen van meting van het publiek.

Dankzij de informatie verzameld aan de hand van cookies kan Target Skills het gebruik van de website analyseren en de internetgebruiker een betere gebruikservaring bieden tijdens het bezoek op de website. De informatie verzameld door cookies dient niet om via e-mail of post reclameberichten te sturen naar de Gebruiker.

U wordt op de hoogte gesteld van het bestaan van cookies vanuit uw verbinding met de website via de aanwezigheid van een informatiebanner bovenaan de welkomstpagina.

10.2- Wie zijn de verschillende uitgevers van cookies?

Cookies Target Skills

Het betreft cookies geplaatst door Target Skills op uw terminal voor de noden van de navigatie op onze website of de optimalisering en de personalisering van onze diensten op onze websie.

Cookies van derden

Het betreft cookies geplaatst door derde bedrijven. Bijvoorbeeld om het gebruik en de prestaties van onze website te kennen en om de werking ervan te verbeteren (bijvoorbeeld de meest geraadpleegde pagina's, het aantal bezoekers). Wij informeren u dat we geen controle uitoefenen op het gebruik van cookies door derden.

10.3- Welke types cookies gebruiken we en met welke doelen?

Verschillende types cookies met verschillende doelen worden op onze website gebruikt. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze website.

Type cookies Naam van de cookie of dienst Uitgever Link naar confidentialiteitsbeleid (indien van toepassing)
Adverteerders Google Ads Google https://policies.google.com/privacy
Meting van het publiek Google Analytics Google https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Werking PlanningPME Target Skills  
Formulier Website Target Skills  

10.4- Hoe cookies aanvaarden of weigeren?

De internetgebruiker / de gebruiker van onze diensten heeft de mogelijkheid om zijn terminal te configureren en kan op die manier:

 • alle cookies aanvaarden, of
 • geïnformeerd worden wanneer een cookie wordt uitgegeven, of
 • uitsluitend bepaalde cookies weigeren, of
 • alle cookies weigeren.
Bepaalde cookies worden onderworpen aan goedkeuring. Het akkoord gegeven voor een cookie is geldig voor een maximum duurtijd van dertien (13) maanden te tellen vanaf de eerste opslag in het toestel van de terminal.
Indien u de registratie van cookies in uw terminal of browser weigert, of indien u degene die er zijn geregistreerd verwijdert, wordt u erover geïnformeerd dat uw navigatie en uw ervaring op de website beperkt kunnen worden. In die omstandigheden verwerpen wij elke verantwoordelijkheid voor de gevolgen verbonden aan de gedegradeerde werking van onze diensten als gevolg van de onmogelijkheid voor ons om de cookies noodzakelijk voor hun werking te registreren of te raadplegen en die u gewijgerd of verwijderd zou hebben.

U beschikt over verschillende manieren om de cookies te beheren:

 • Door uw keuze te maken via de cookiesbanner zichtbaar tijdens uw eerste verbinding met onze website;
 • Door u keuze te maken via onze cookiesbeheerder toegankelijk via de cookies-informatiebanner of onderaan de pagina rechts via de rubriek “Gestion des services”;
 • Door uw interne tbrowser te parametreren.
Hiertoe worden parametreringsinstructies geleverd op de website van elke browser:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/introducing-total-cookie-protection-standard-mode

Safari:
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

U kunt ook aanvullende informatie vinden op de site van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : https://www.cnil.fr/

Neem contact op

Voor elke vraag m.b.t. het Beleid en in het algemeen over de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens door het bedrijf Target Skill, contacteer ons.

 • Via e-mail op het volgende adres: privacy@planningpme.com
 • Via post op het volgende adres: Target Skills, Service RGPD, 1-3 rue Marcel Carné - 91080 Courcouronnes.