Algemene gebruiksvoorwaarden van de softwareprogramma’sTarget Skills

1 - Gebruiksrecht

Target Skills geeft de klant het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht de software onder licentie en de bijbehorende documentatie op persoonlijke titel te gebruiken conform zijn bestemming zoals uiteengezet in de onderhavige algemene voorwaarden.

2 - Gebruik van de software

Onder het gebruik van de software wordt verstaan de permanente of tijdelijke reproductie daarvan teneinde de software te gebruiken conform de bepalingen van het onderhavige contract en de bijbehorende documentatie, voor zover het laden, weergeven, uitvoeren, verzenden of opslaan van de software een reproductie vereist. De software moet worden gebruikt conform de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de bij de software behorende documentatie, en in het bijzonder op een specifieke hardware en een specifieke locatie, behandeld met zorg, met name als het gaat om de magnetische drager of de cd-rom, en uitsluitend voor de persoonlijke en beroepsmatige behoeften van de klant, of, bij wijze van uitzondering, tijdelijk en op risico van de klant, op een andere locatie of andere hardware, uitsluitend in het kader van hulpprocedures, met uitsluiting van elk gebruik op het gebied van servicebureau, facilities management en/of ten dienste van een derde.
In afwijking daarvan kan het gebruiksrecht op de software gelimiteerd verleend worden voor een of meerdere andere genoemde soorten hardware of locaties, met uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van Target Skills en tegen betaling van een aanvullende vergoeding waarvan het bedrag contractueel vastgelegd dient te worden.
In een Citrix of Terminal Server omgeving, gaat de klant accoord met het aan Target Skills opgeven van het exacte aantal gebruikers van de software PlanningPME. De klant dient een licentie aan te schaffen voor elke gebruiker van PlanningPME. De klant geeft toestemming tot het controleren van de condities waaronder, en de wijze waarop de Software wordt gebruikt, door elke persoon die hiervoor door Target Skills is aangewezen, op elke plaats en op elk tijdstip.
Elke gebruikswijze die niet overeenstemt met het bovengenoemde beoogde doel, vormt een schending van de gebruiksrechten op de software en is dientengevolge een misdrijf van namaking conform de bepalingen van artikel L.335-3 van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het is de klant verboden over te gaan tot:
enige andere reproductie dan zoals beoogd in de onderhavige algemene voorwaarden en die noodzakelijk is geworden door het gebruik van de software conform zijn beoogde doel, elke vertaling, aanpassing, bewerking of wijziging, elke ingreep in de programma‘s die deel uitmaken van de software, van welke aard dan ook, inclusief ingrepen die ten doel hebben fouten te corrigeren die de software kunnen beschadigen, voor zover het recht op correctie van genoemde fouten uitsluitend is voorbehouden aan Target Skills, conform de bepalingen van het onderstaande artikel "Contractuele garantie-Registratie" en van de uitvoeringsvoorwaarden van de Target Skills helpdesk- en onderhoudsdiensten waarop de klant geabonneerd is, elke reproductie van de sofwarecode of de vertaling van de vorm van deze code om gegevens te verkrijgen die nodig zijn voor de interoperabiliteit met andere, onafhankelijk ontwikkelde softwareprogramma’s, waarbij de informatie die nodig is voor de interoperabiliteit conform de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden toegankelijk gemaakt wordt voor de klant, het direct of indirect gratis ter beschikking stellen van de software aan een derde, met name door verhuur, overdracht of bruikleen. De software wordt uitsluitend geleverd in de doelcode en niet in de broncode.

3 - Reservekopie

De klant is gerechtigd één reservekopie te maken om het softwaregebruik te beschermen, conform de bepalingen van artikel L.122-5 van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom.

4 - Contractuele garantie-Registratie

Registratie maakt vast deel uit van de algemene gebruiksvoorwaarden van de Target Skills-software, en de klant verklaart deze gelezen en aanvaard te hebben. Target Skills geeft de klant een contractuele garantie voor een periode van drie maanden vanaf de factureringsdatum van de gebruiksroyalty van de software, voor het geval zich een reproduceerbare storing voordoet bij de installatie die uitsluitend is toe te schrijven aan de software. Deze garantie wordt gegeven onder voorbehoud dat de klant de in de documentatie beoogde procedures heeft opgevolgd. In het kader van deze garantie verplicht Target Skills szich de klant een nieuw exemplaar van de software te verstrekken op een magnetische drager bij ontvangst van de gebrekkige software onder licentie, op de volgende twee voorwaarden: de software is bij Target Skills geregistreerd en de gebrekkige drager is in de originele verpakking, aangetekend met bericht van ontvangst, teruggestuurd. De verzendkosten komen voor rekening van de klant. De klant dient de namen van de computers waarop de software gebruikt wordt, te verstrekken en deze aan Target Skills te sturen om de software te registreren.
De klant heeft een beperkt gebruik van de software: tot het moment dat hij de software vooraf geregistreerd heeft via de functie " Registratie via Internet " of " Registratie via een bestand " vande software, totdat hij het factuurbedrag van de softwarelicenties betaald heeft en hij de software geregistreerd heeft via de functie " Registratie via Internet " of " Registratie via een bestand ".
Target Skills stuurt de klant zo spoedig mogelijk het registratiebestand per post of per e-mail na ontvangst van de namen van de computers gebruikt voor de software.

5 - Bewijs

Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant de onderhavige versie van de algemene gebruiksvoorwaarden van de software te bewaren en uit te draaien. De registratie door de klant of de installatie van de software betekent automatisch dat de klant de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Het bewijs hiervan tussen de partijen vormt de door Target Skills ontvangen informatie (namen van de computers) , door deze laatste geregistreerd nadat de informatie direct of indirect door de klant verzonden is. Het bewijs hiervan tussen de partijen vormt de verzending van het bestand van voorregistratie door Target Skills aan de klant of de voorregistratie van de software via Internet via de functie "Registratie via Internet" van de software en de verzending van het registratiebestand door Target Skills aan de klant of de registratie van de software via Internet via de functie "Registratie via Internet" van de software om het gebruik van de software toe te staan conform de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de software.

6 - Waarschuwing

De klant heeft de software gekozen op basis van de documentatie en informatie die hij verklaart te hebben ontvangen. De klant dient zijn eigen behoeften zeer goed te evalueren, te bekijken of de software voorziet in deze behoeften en zeker te weten dat hij over de specifieke vaardigheid beschikt om de software te gebruiken. De klant dient er zeker van te zijn dat zijn eigen structuren geschikt zijn om de gekozen software te kunnen hanteren en dat hij voldoende vaardigheden heeft om deze te gebruiken. De klant dient met name te controleren of de software bij zijn technische omgeving past. De klant verklaart op de hoogte gesteld te zijn van de mogelijkheid ondersteuning te krijgen van Target Skills of een deskundige naar keuze, indien hij van mening is dat hij de genoemde software niet kan gebruiken volgens de voorwaarden beoogd in de onderhavige algemene voorwaarden. We raden de klant aan een onderhoudscontract bij een door hem gekozen dienstverlener, alsmede een diefstal- en brandverzekering af te sluiten. Tijdens de installatie van de software.

7 - Interoperabilitei

Conform de bepalingen van artikel L.122-6 1 van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom, kan de klant bij Target Skills de noodzakelijke informatie krijgen over de interoperabiliteit van de software met andere softwareprogramma’s die onafhankelijk ontwikkeld zijn. De benodigde informatie over de interoperabiliteit van de software zal aan de klant op zijn verzoek verstrekt worden. Dit verzoek dient ingediend te worden via een aangetekende brief met bericht van ontvangst, gericht aan Target Skills. Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat de op die manier verkregen informatie door de klant: noch gebruikt mag worden voor doeleinden anders dan de totstandbrenging van interoperabiliteit van de software met andere softwareprogramma’s die onafhankelijk ontwikkeld zijn, noch aan derden mag worden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de interoperabiliteit van de software, en tenzij een dergelijke openbaarmaking het normale gebruik van de software niet schaadt of de openbaarmaking geen ongerechtvaardigde schade berokkent aan de legitieme belangen van Target Skills. De klant vraagt Target Skills toestemming alvorens de van Target Skills verkregen informatie in het kader van het onderhavige artikel aan derden door te geven, noch gebruikt mag worden voor de instelling, reproductie of verkoop van een softwareprogramma met een formule die substantieel overeenkomt met die van de software, of voor enige andere handeling die de op de software rustende auteursrechten schendt. Uitsluitend de klant is aansprakelijk voor een schending van de auteursrechten of de legitieme belangen van Target Skills voortvloeiend uit de openbaarmaking van de van Target Skills verkregen informatie voor doeleinden van interoperabiliteit van de software of de werkzaamheden uitgevoerd door de klant of door een derde, zelfs wanneer die derde partij is goedgekeurd door Target Skills ten behoeve van de interoperabiliteit van de software. In het algemeen is uitsluitend de klant aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen die zouden kunnen optreden wanneer de software slecht functioneert ten gevolge van zijn interoperabiliteit met andere softwareprogramma’s die afzonderlijk ontwikkeld zijn.

8 - Aansprakelijkhei

Dit artikel geldt zowel voor de algemene voorwaarden als voor de verrichtingen van de Target Skills helpdesk als de klant daarop een abonnement heeft. In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden komen de partijen overeen dat Target Skills onderworpen is aan een inspanningsverplichting. De software wordt gebruikt onder de uitsluitende leiding, controle en verantwoordelijkheid van de klant. Dientengevolge kan Target Skills in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor incidenten die te wijten zijn aan codificatiefouten, onjuiste informatie of afwijkende handelingen met betrekking tot het gebruik van de software zoals gespecificeerd in de documentatie. In elk geval en ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid van Target Skills, en dit inclusief, conform wet nummer 98-389 van 19 mei 1998, schadevergoedingen en enige door Target Skills verschuldigde vergoedingen aan de klant, kunnen alle samengevoegde oorzaken niet meer bedragen dan de door de klant betaalde bedragen voor het gebruiksrecht op de software. Target Skills kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden, noch jegens de klant, noch jegens derden, voor enige indirecte schade, zoals exploitatieverliezen, verlies van klanten, commerciële schade, schending van het merkimago, verlies van gegevens en/of bestanden, alsmede voor alle gebeurtenissen en/of onbeschikbaarheden die zich zouden kunnen voordoen op het telefoonnet en die aldus een geval van overmacht zouden betekenen voor Target Skills.

9 - Intellectuele eigendom

Target Skills garandeert de klant dat zij ofwel de eigenaar is van de vermogensrechten over de software en de bijbehorende documentatie, ofwel toestemming heeft van de schrijver van de software, en dat het haar derhalve vrijstaat de klant het gebruiksrecht zoals beoogd in de onderhavige algemene voorwaarden, te verlenen. De door Target Skills verleende toestemming voor gebruik houdt op geen enkele wijze een overdracht van het intellectuele eigendom aan de klant in. Dientengevolge is het de klant niet toegestaan handelingen of acties uit te voeren die de op de software rustende auteursrechten direct of indirect kunnen schenden. De klant is in kennis gesteld van het feit dat de software beschermd wordt door de Franse wetgeving inzake intellectuele eigendom (wetten nr. 92-597 van 1 juli 1992 en nr. 94-361 van 10 mei 1994). Derhalve dient de klant alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de op de software rustende rechten van intellectuele eigendom te beschermen. Om die reden mag hij geen enkele melding van eigendom en/of auteursrecht die voorkomt op de verschillende onderdelen van de software en de bijbehorende documentatie, verwijderen; bovendien dient hij deze vermeldingen in elke door Target Skills, goedgekeurde volledige of gedeeltelijke reproductie, en met name in de reservekopie, op te nemen. In geval van een poging tot beslaglegging dient de klant Target Skills hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en protest aan te tekenen tegen de beslaglegging, en alle maatregelen te treffen om de eigendomsrechten op de software duidelijk te maken. In het kader van een beroepsactiviteit verplicht de klant zich om jegens zijn personeel en alle externe personen die toegang zouden kunnen hebben tot de software, alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de geheimhouding, de vertrouwelijkheid en de naleving van de eigendomsrechten van de software te waarborgen. De klant mag de diskette of de cd-rom niet op een plaats bewaren waar derden die niet de uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van Target Skills, direct toegang tot hebben; in geval van verlies of diefstal van de software is Target Skills in geen enkel geval verplicht om de klant gratis een nieuw exemplaar van de software te verstrekken.

10 - Bescherming van persoonsgegevens

Alle gevraagde informatie is nodig voor het verwerken van uw aanvragen en verzoeken met betrekking tot de onderhavige algemene voorwaarden. U hebt recht van toegang en rectificatie bij de interne afdelingen van Target Skills conform wet nr. 78-17 inzake de bescherming van persoonsgegevens.

11 - Controle

De klant is verplicht controle toe te staan van de voorwaarden waaronder de software gebruikt wordt, uitgevoerd door elke persoon die Target Skills hiervoor gemachtigd heeft, op elke plaats en op elk gewenst moment.

12 - Royalty

Als vergoeding voor het gebruiksrecht op de aan hem geleverde software, dient de klant een royalty-bedrag te betalen voor elk betreffend softwareprogramma. Indien de klant dit bedrag niet betaald heeft, worden de onderhavige voorwaarden automatisch ontbonden, na ingebrekestelling van de klant per aangetekende brief met bericht van ontvangst, die vijftien dagen zonder resultaat gebleven is en waarin de klant verzocht wordt het royalty-bedrag te betalen.

13 - Duur

Het gebruiksrecht op de software wordt de klant verleend zolang de software beschermd is conform de wetgeving inzake intellectuele eigendom. Als de klant een exemplaar van een nieuwe versie van een softwareprogramma koopt, wordt het verleende gebruiksrecht overgedragen naar deze nieuwe versie, en wanneer de klant afziet van enig gebruiksprivilege naar de versies voorafgaande aan de nieuwe versie. De extra kosten verbonden aan de aankoop van een nieuwe aangeboden versie komen voor rekening van de klant.

14 - Overdracht

Het is de klant uitdrukkelijk verboden de rechten en/of plichten die hij heeft in het kader van de onderhavige algemene voorwaarden, aan derdenwaaronder een eigen dochterondernemingover te dragen, zelfs niet gratis.

15 - Ontbinding

Onafhankelijk van de bepalingen van artikel 13 en onverminderd alle schadevergoedingen waarop zich kan beroepen, heeft Target Skills het recht om de onderhavige algemene voorwaarden te ontbinden indien de klant ernstig in gebreke blijft ten aanzien van een van de verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, en deze situatie niet hersteld heeft binnen een termijn van dertig dagen vanaf de aangetekende brief met bericht van ontvangst waarin de betreffende schending gemeld wordt. In dit geval dient de klant Target Skills alle verstrekte onderdelen die samen het softwareprogramma vormen, te retourneren, en alle kopieën of reproducties in enige vorm die de klant daarvan gemaakt heeft, te vernietigen of aan Target Skills te retourneren binnen een maand vanaf de datum van de aangetekende brief met bericht van ontvangst gericht aan Target Skills waarin de ontbinding van de onderhavige algemene voorwaarden wordt aangekondigd.

16- Export

De klant is verplicht zich strikt te houden aan de in Frankrijk geldende wet- en regelgevingen op het gebied van export.

17- Wetgeving en toewijzing van rechtsbevoegdheid

OP DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN IS HET FRANSE RECHT VAN TOEPASSING. IN GEVAL VAN EEN GESCHIL WORDT DE UITDRUKKELIJKE RECHTSBEVOEGDHEID TOEGEKEND AAN DE HANDELSRECHTBANK VAN PARIJS, NIETTEGENSTAANDE MEERDERE VERWEERDERS OF EEN OPROEP IN VRIJWARING, ZELFS VOOR SPOEDPROCEDURES OF CONSERVATOIRE PROCEDURES IN KORT GEDING OF OP VERZOEK.