Zoals eerder vermeld blijven de algemene gebruiksvoorwaarden waaraan de klant is onderworpen vanaf de aankoop van zijn softwarelicenties, van toepassing op de helpdeskcontracten, met inbegrip van de updates die hij aanschaft.
Elk abonnement van de klant op een Target Skills helpdeskcontract, direct of via zijn wederverkoper, impliceert de acceptatie van de klant van de volgende voorwaarden:
Het Target Skills helpdeskcontract dekt de volgende diensten:

1 - Telefonische hulp

Bij de telefonische hulp zal Target Skills te allen tijde proberen om zo snel mogelijk antwoord te geven op de vragen van de klant die verband houden met het gebruik van de software waarvoor een Target Skills helpdeskcontract is afgesloten. Het aantal keren dat de helpdesk gebeld wordt, is niet aan een limiet gebonden. Uitsluitend de houder van de softwarelicentie is gerechtigd telefonisch hulp te vragen.
Target Skills kan op geen enkele wijze een gebrek aan training vergoeden indien blijkt dat de klant niet de vereiste vaardigheden heeft om de software te gebruiken.
Telefonische hulp wordt gegarandeerd gegeven door een gekwalificeerd technisch medewerker.
De helpdesk is bereikbaar van 9.00 uur t/m 18.00 uur, met uitzondering van officiŽle feestdagen van Target Skills. Target Skills behoudt zich het recht voor haar werktijden te wijzigen en zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de nieuwe tijden.
Hulp vindt plaats op basis van de laatste hoofdversie N (de hoofdversie onderscheidt zich door een wijziging van het eerste cijfer van het versienummer) of hooguit van de versie N-1 van de software die verkocht wordt op de dag van het verzoek om hulp.
In deze service is een bezoek aan de vestiging van de klant niet inbegrepen; een dergelijk bezoek kan uitsluitend plaatsvinden als Target Skills hiermee akkoord gaat, nadat alle normale diagnostische handelingen op afstand zijn uitgeput.
Een bezoek aan de klant wordt in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven, nadat de klant akkoord is gegaan met een ontvangen offerte.
De bovengenoemde service wordt door Target Skills uitgevoerd onder voorbehoud dat de functiestoornissen reproduceerbaar zijn en niet veroorzaakt worden door software die niet gedekt wordt door het Target Skills helpdeskcontract, dat de software niet gewijzigd is en gebruikt wordt conform zijn documentatie en de door gedane aanbevelingen

2- Updates

Target Skills stelt de klant via een medium naar keuze op de hoogte van de beschikbaarheid van een update. De klant dient een update schriftelijk aan te vragen bij Target Skills. De noodzaak om een update te maken, wordt eenzijdig bepaald door Target Skills naar gelang de functionele en technologische ontwikkelingen.
Deze updates omvatten correctieve updates, waarin gebrekkige functies gecorrigeerd zijn, kleine updates, met gewijzigde functies, en grote updates, die nieuwe functies en/of een gewijzigde interne hoofdstructuur hebben ten opzichte van de vorige versie. Deze updates bevatten geen nieuwe programmaís of opties ontwikkeld door Target Skills; deze dienen aangeschaft te worden tegen de geldende tarieven.
De update van een softwareprogramma komt met een update van de elektronische handleiding.
De klant installeert op zijn verantwoordelijkheid de software-updates.
Indien nodig kan hij daarbij hulp vragen van een bevoegde wederverkoper.

3 - Reparatie van beschadigde bestanden

De klant kan een korting krijgen op het tarief voor de reparatie van beschadigde bestanden van de software waarvoor een helpdeskcontract is afgesloten.
Deze reparatieservice omvat: onderzoeken van de ontstane problemen, repareren van de bestanden en een verslag daarvan.
Deze service wordt verleend op het kantoor van Target Skills. De bestanden van de klant zullen door Target Skills behandeld worden binnen de grens van wat technisch haalbaar is. Target Skills stelt de klant per brief op de hoogte van de geplande retourdatum van de gerepareerde bestanden. Target Skills garandeert volledige geheimhouding van de informatie omvat in de bestanden. Met het oog hierop is Target Skills verplicht om de bestanden van de klant binnen een redelijke tijd te vernietigen.
Target Skills zal zorgdragen voor de reparatie van bestanden in het kader van een inspanningsverplichting.
Behalve indien anderszins aangegeven door de diensten van Target Skills, wordt de klant aangeraden niets in de bestanden in te voeren. Alle uitgevoerde verrichtingen tijdens de behandeling zullen verloren gaan tijdens de reparatie van de beschadigde bestanden.
De terugzendkosten komen voor rekening van de klant. De gegevensoverdracht van een versie naar een andere versie is niet inbegrepen in deze reparatieservice en worden afzonderlijk in rekening gebracht, nadat de klant met het oog hierop een offerte van Target Skills heeft goedgekeurd.

4 - Duur-ontbinding

Het helpdeskcontract is afgesloten voor een periode van ťťn jaar vanaf de datum vermeld in het "omschrijvingsdeel" van de factuur aan de klant (of aan zijn distributeur) , behalve indien anderszins bepaald in de factuur. Tenzij Target Skills of de klant het helpdeskcontract per aangetekende brief met bericht van ontvangst ten minste een maand voor de vervaldatum ontbindt, zal deze automatisch stilzwijgend verlengd worden. De ontbinding of beŽindiging van het contract, om welke reden dan ook, leidt niet tot restitutie van de door Target Skills ontvangen bedragen.
Target Skills behoudt zich het recht voor de toegang tot de diensten waarop de klant een abonnement heeft, op te schorten of te beperken na de klant hiervan via een medium naar keuze op de hoogte gesteld te hebben:
Indien de klant een van zijn verplichtingen krachtens het onderhavige contract niet nakomt.
In geval van abnormaal buitensporig gebruik door de klant,
Indien de klant de verschuldigde bedragen niet betaalt nadat een aanmaningsbrief zonder resultaat gebleven is, kan Target Skills de diensten waarop de klant geabonneerd is, opschorten.
De opschorting van de diensten betekent niet dat de facturering wordt stopgezet. De aan de klant gefactureerde bedragen zijn onmiddellijk invorderbaar.

5 - Jaartarief

Als vergoeding voor de geleverde diensten betaalt de klant op de factuurdatum de prijs die geldt op de dag dat hij een abonnement heeft afgesloten of dat deze verlengd wordt. Betaling van de factuur geldt als acceptatie van de klant van de voorwaarden van het Target Skills helpdeskcontract. Target Skills behoudt zich het recht voor de uitvoering van het contract onmiddellijk op te schorten in geval van wanbetaling, totdat de prijs volledig betaald is. Target Skills kan de contractprijs wijzigen door een nieuw geldend tarief door te voeren, met name wanneer de aangeboden diensten veranderen.
Behalve indien de klant anderszins aangeeft in een aangetekende brief met bericht van ontvangst vůůr de vervaldatum van de lopende periode, zal het contract worden voortgezet onder de nieuwe voorwaarden. Voor elke te late betaling wordt een vertragingsboete toegepast tegen een maandpercentage van 1,5% c, berekend per vertragingsdag, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

6 - Aansprakelijkheid

De verplichtingen van Target Skills zijn vastgelegd in artikel 7 van de "Algemene gebruiksvoorwaarden van de Target Skills software", waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen. In geen geval kan Target Skills aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging opgetreden in de uitvoering van voornoemde diensten. Bovendien kan Target Skills niet aansprakelijk worden gesteld indien de gebruiksadviezen gegeven in het kader van de telefonische hulp of de afviezen die van Target Skills zelf afkomstig zijn, ondoordacht of niet worden opgevolgd. Target Skills kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de vernietiging of beschadiging van bestanden of programmaís. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zich te beschermen tegen deze risicoís door de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen. Indien de aansprakelijkheid van Target Skills in het geding is krachtens de onderhavige voorwaarden, is de schadevergoeding die van haar geŽist kan worden, uitdrukkelijk beperkt tot het door Target Skills ontvangen bedrag, voor de periode van 12 maanden die loopt tijdens het optreden van de schade. De bepalingen van de onderhavige voorwaarden leggen een risicoverdeling tussen Target Skills en de klant vast. De prijs weerspiegelt deze verdeling alsmede de omschreven aansprakelijkheidsbeperking.

WETGEVING EN RECHTSBEVOEGDHEID

OP HET ONDERHAVIGE CONTRACT IS HET FRANSE RECHT VAN TOEPASSING. IN GEVAL VAN EEN GESCHIL WORDT DE UITDRUKKELIJKE RECHTSBEVOEGDHEID TOEGEKEND AAN DE HANDELSRECHTBANK VAN PARIJS, NIETTEGENSTAANDE MEERDERE VERWEERDERS OF EEN OPROEP IN VRIJWARING, ZELFS VOOR SPOEDPROCEDURES OF CONSERVATOIRE PROCEDURES.