SaaS Contract - PlanningPME Web Access - GDPR

TUSSEN ONDERGETEKENDEN :

Target Skills
Naamloze vennootschap met een kapitaal van EUR 40.000, gevestigd te 1-3 Rue Marcel Carnť 91080 Courcouronnes - Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Evry
Hierna te noemen "Aanbieder",
ENERZIJDS

en

De klant,
ANDERZIJDS
Afzonderlijk aangeduid als "Partij" en gezamenlijk als "Partijen",

OVERWEGENDE :

De Klant wenst een beroep te doen op de diensten van een gespecialiseerde Provider voor de exploitatie van een planningsoplossing in SaaS-modus. De doelstellingen van de Klant ten opzichte van de exploitatie van deze oplossing zijn de planning van bronnen.
Aanbieder is leverancier van Software as a Service-bedrijfsapplicaties die online worden gehuurd (oftwel een SaaS-Aanbieder). In deze hoedanigheid is het de Applicatie Serviceaanbieder, zoals hieronder in het contract is bepaald.
Klant erkent dat hij de oplossing op de website van PlanningPME gratis heeft uitgeprobeerd, zodat hij kan beoordelen of de Applicatieservices geschikt zijn voor zijn behoeften en alle redelijke voorzorgsmaatregelen omtrent het gebruik ervan heeft kunnen nemen.

DIT OVERWEGENDE IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES

De begrippen in hoofdletters in dit Contract, hetzij in het enkelvoud, hetzij in het meervoud gebruikt, hebben de betekenis die er hieronder aan gegeven wordt.
Oplossingen betekent de operationele functies die in de beschrijving van de Applicatieservices worden opgesomd en aan de Klant ter beschikking worden gesteld als onderdeel van de Applicatieservices die het voorwerp van het contract vormen.
Gegevens betekent de informatie, publicaties en, in het algemeen, de gegevens in de Klantendatabase, waarvan het gebruik het voorwerp van dit contract vormt, en die alleen door Gebruikers geraadpleegd kunnen worden.
API is een verzameling functies die de toegang tot de services van de oplossing vergemakkelijken.
Aanmeldgegevens betekent zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord van de gebruiker zelf, dat hem wordt toegestuurd wanneer hij zich aanmeldt voor de dienst.
Internet betekent alle onderling verbonden netwerken, die zich in alle regio's van de wereld bevinden.
Intranet betekent het eigen computernetwerk van een onderneming of organisatie, dat gebruik maakt van TCP/IP-protocollen en, meer in het algemeen, van de technologieŽn van het Internet, en dat met het Internet kan worden verbonden.
Software betekent alle software die door Aanbieder aan Klant wordt geleverd en, in het bijzonder, de bijbehorende Oplossingen. Applicatiedienst betekent de dienst die door Aanbieder in SaaS-modus wordt aangeboden, waardoor de Klant de Oplossingen kan gebruiken.
Gebruiker betekent een persoon die onder de verantwoordelijkheid van de Klant is geplaatst (functionaris, werknemer, vertegenwoordiger, enz.) en die toegang heeft tot de Applicatieservices op zijn computer in overeenstemming met de gebruikslicentie die door Klant is verkregen.
Fout is een fout in het ontwerp van een computerprogramma, waardoor het niet goed werkt. De ernst daarvan kan variŽren van gering tot kritiek.
Documentatie legt uit hoe de oplossing werkt en hoe ze gebruikt moet worden.
Met Onderhoud kan de vervaldatum van de uitrusting worden voorzien en de IT-infrastructuur worden ontwikkeld (software en hardware).

Premium-versie verwijst naar het PlanningPME-aanbod van de serviceprovider, inclusief aanvullende services (kennisgeving, opslagniveau, beveiligingsgarantie, type hosting) met verschillende financiŽle voorwaarden.

Enterprise-versie verwijst naar het PlanningPME-aanbod van de Provider met aanvullende diensten in vergelijking met de standaardversie (synchronisatie, melding, opslagniveau, beveiligingsgarantie, type hosting) met verschillende financiŽle voorwaarden.

ARTIKEL 2 ONDERWERP

Het contract bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op de door Klant bestelde services.
Aanbieder verleent aan Klant, die aanvaardt:
- een toegangsrecht tot de servers van Aanbieder onder de hieronder uiteengezette voorwaarden
- een recht om het gebruik van de Oplossingen te beŽindigen
- een samenstelling van hierna omschreven services, met inbegrip van datahosting, onderhoud van Applicatieservices en technische ondersteuning

ARTIKEL 3 CONTRACTUELE DOCUMENTEN

Het contract en de documenten met de titel "Bijlagen" vormen de volledige overeenkomst die tussen de partijen bestaat, hierna gezamenlijk het contract genoemd. Dit vervangt en annuleert elke eerdere mondelinge of schriftelijke toezegging met betrekking tot het voorwerp van het Contract.
Het contract bestaat uit de volgende contractuele documenten, die hiŽrarchisch zijn gerangschikt volgens hun rechtskracht, in dalende volgorde.
- dit document
- de bijlagen bij dit document
In geval van tegenstrijdigheid tussen een en/of meer bepalingen in een van deze documenten, heeft het document met de hoogste rang voorrang.
De volgende bijlagen bij dit document, maken integraal deel uit van het contract:
- Bijlage A: Kwaliteitshandvest
- Bijlage B: FinanciŽle voorwaarden
Voor de duidelijkheid stemmen Partijen ermee in dat, indien een van de Partijen zou afzien van, of tolerantie zou tonen ten aanzien van, alle of een deel van de in het Contract vastgelegde verplichtingen, ongeacht de frequentie of de duur, dit geen wijziging van het Contract inhoudt en evenmin een recht van welke aard dan ook kan doen ontstaan.
Bijlage C: Persoonlijke gegevens
Bijlage D: Lijst van latere onderaannemers

Premiumversie duidt op het aanbod PlanningPME van de Provider van bijkomende diensten (melding, opslagniveau, veiligheidsgarantie, type hosting) volgens verschillende financiŽle voorwaarden.

Enterprise-versie: het PlanningPME-aanbod van de Dienstverlener met aanvullende diensten ten opzichte van de standaardversie (synchronisatie, kennisgeving, opslagniveau, veiligheidsgarantie, type hosting) met andere financiŽle voorwaarden.

ARTIKEL 4 INWERKINGTREDING, DUUR EN VERLENGING

Het contract treedt in werking na ontvangst van de ondertekende leveringsopdracht.
De contractuele looptijd bedraagt 12 maanden vanaf de inwerkingtreding ervan.
Aanbieder stelt de Klant 30 dagen voor het einde van de looptijd van het Contract schriftelijk op de hoogte van de vervaldatum van het Contract, en van de hem aangeboden verlengingsvoorwaarden.
Indien binnen 30 dagen na de kennisgeving geen antwoord van de Klant wordt ontvangen, wordt het Contract onder identieke voorwaarden verlengd, tenzij de Partijen een nieuwe functionele scope voor de Applicatieservices overeenkomen om aan de behoeften van de Klant te voldoen.

ARTIKEL 5 BESCHRIJVING VAN DE APPLICATIEDIENSTEN

5.1. APPLICATIEOPLOSSINGEN

Aanbieder stelt via het Internet op diens server de planningsoplossing PlanningPME Web Access aan de Klant ter beschikking.
De oplossing verwerkt de volgende gegevens: klant, project, subproject, resource, vaardigheid, uitrusting, gebeurtenis, niet-beschikbaarheid, groep, gebruiker, geschiedenis. Deze kunnen door de gebruiker worden aangevuld, gewijzigd of verwijderd.
Aanbieder verleent Klant een niet-exclusief recht op het gebruik van de oplossing.
Aanbieder biedt een garantie tegen elk programmeringsdefect vanaf de datum dat de applicatieservices toegankelijk zijn voor een duur van 90 dagen. Deze garantie is niet meer geldig als een derde de programma's bedient.
Aanbieder zorgt voor datahosting, onderhoud en beveiliging voor de Oplossingen.
Voor datahosting is de grootte beperkt tot 50 GB. Boven deze limiet wordt een toeslag van Ä 90 (ex. BTW) / maand / 50 GB in rekening gebracht.
Aanbieder maakt dagelijks een back-up van de data. Deze back-ups worden een week lang bewaard (zie Kwaliteitshandvest in Bijlage A).
De services worden verleend overeenkomstig het Kwaliteitshandvest in de bijlagen.
Aanbieder biedt een API aan die beperkt is tot 2000 verzoeken per uur en per API-sleutel. Boven deze limiet wordt een prijsbepaling afhankelijk van volume toegepast.

Premiumversie : indien de Klant opteert voor de Premiumdienst, geniet hij van de volgende bijkomende voordelen:

 • Automatische meldingen: informatie van de acties gerealiseerd via het Platform via e-mail en sms Het opstarten van deze functionaliteit impliceert voor de klant de volgende voorvereiste: zijn inschrijving op een abonnement Amazon Simple Notification Service.
 • Hosting van de gegevens: grootte beperkt tot 100 GB opslag
 • Veiligheid: unieke authenticatie genaamd "SSO" (Single Sign-Out).

Enterprise-versie: Als de klant kiest voor de Enterprise-versie; Het zal profiteren van de volgende extra voordelen ten opzichte van de standaardversie:

 • Synchronisatie: de klant kan de gebeurtenissen van een resource synchroniseren met een Outlook- of Google Agenda-agenda
 • Automatische meldingen: informatie over de acties die via het Platform worden uitgevoerd via e-mail en sms. Om deze functie te activeren, moet de klant een speciaal Amazon Web Services (AWS) -abonnement kopen.
 • Datahosting: grootte beperkt tot 200 GB opslag
 • Beveiliging: single sign-on (SSO).

5.2. IAP

De internetprovider is naar eigen keuze van de klant. Aanbieder geeft dienaangaande geen enkele garantie.

5.3. TOEGANG TOT DE OPLOSSINGEN

Alleen Klant maakt van dit toegangsrecht gebruik. Hij kan op elk moment inloggen, behalve tijdens onderhoudsperiodes, namelijk:
- 24 uur per dag
- 7 dagen per week
- inclusief zon- en feestdagen
- met ondersteuning van de technische ondersteuningsteams van de Aanbieder
De Oplossing kan worden geraadpleegd:
- vanaf de computers van de Klant
- vanaf een van de draagbare computers van de Klant
- met behulp van de Aanmeldgegevens die aan de Klant zijn verstrekt
Bij toegang tot de Applicatieservices, wordt de Klant geÔdentificeerd door:
- een gebruikersnaam die door Aanbieder aan iedere Gebruiker is toegekend
- een wachtwoord dat door Aanbieder naar de Klant is gestuurd
De Klant gebruikt elke keer dat hij verbinding met de Applicatieservices de Aanmeldgegevens die hem worden toegezonden.
Doel van de Aanmeldgegevens is de beperking van de toegang tot Oplossingen onder dit Contract tot de Gebruikers van de Klant. Dit, om de integriteit en beschikbaarheid van de Oplossingen te beschermen, evenals de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van de Gegevens van de Klant, zoals deze door de Gebruikers zijn overgedragen.
Vertrouwelijkheid van de Aanmeldgegevens:
De Aanmeldgegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen zijn Aanmeldgegevens geheim te houden en ze in geen enkele vorm bekend te maken. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Aanmeldgegevens en is verantwoordelijk voor het veilig bewaren en beveiligen van de hem toegezonden toegangscodes. Hij draagt er zorg voor dat geen andere persoon die niet door Aanbieder gemachtigd is, toegang heeft tot de Applicatieservices en de Oplossingen. In het algemeen neemt de Klant de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van individuele werkstations op zich die gebruikt worden tot de Oplossingen om toegang te krijgen. Indien de Klant er kennis van heeft dat een andere persoon er toegang toe heeft gekregen, stelt hij Aanbieder daarvan onmiddellijk in kennis en bevestigt dit bij aangetekend schrijven. Indien zijn aanmeldgegevens in het ongerede zijn geraakt of gestolen, gebruikt de Klant de door Aanbieder ingestelde procedure om zijn aanmeldgegevens per e-mail of telefoon te verkrijgen.

ARTIKEL 6 KWALITEIT VAN DE APPLICATIE

De Klant is over de technische risico's die inherent zijn aan het internet en de onderbrekingen van de toegang die daaruit kunnen voortvloeien geÔnformeerd. Aanbieder kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn of vertragen van de Applicatieservices. Daarnaast verleent de Aanbieder zijn services overeenkomstig het Kwaliteitshandvest. Aanbieder kan de continuÔteit van de Applicatieservices, die op afstand via het Internet worden vervuld, niet garanderen, de klant accepteert dit gegeven.
Aanbieder verbindt zich ertoe doeltreffende controles in te voeren om een redelijke zekerheid te geven dat de Klant toegang kan krijgen tot de relevante applicaties en deze op de in dit contract vastgelegde tijden kan gebruiken. Aanbieder garandeert de uitvoering van de Applicatieservices overeenkomstig het Kwaliteitshandvest in de Bijlagen.
De Applicatieservices kunnen bij gelegenheid wegens noodzakelijk onderhoud op de servers van de Aanbieder tijdelijk buiten werking worden gesteld. Indien de Applicatieservices wegens onderhoud worden onderbroken, verbindt Aanbieder zich ertoe zich te houden aan het proces dat in het onderstaande artikel "Onderhoud" wordt beschreven, zodat de Klant bij voorkeur over de onderbreking kan worden geÔnformeerd en voorshands voldoende maatregelen ter voorkoming van een onderbreking van diens activiteiten kan treffen. Aanbieder kan voor de eventuele gevolgen van deze onderbreking voor het bedrijf van de Klant niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 7 LICENTIE

Aanbieder kent de Klant wereldwijd voor de gehele contractsduur een persoonlijk, niet-exclusief, niet-cedeerbaar en niet-overdraagbaar recht toe om de Oplossingen te gebruiken.
Klant mag de Applicatieservices en Oplossingen alleen gebruiken in overeenstemming met zijn vereisten en de bijbehorende documentatie. In het bijzonder wordt de licentie voor de Oplossingen alleen toegekend met het doel de Klant in staat te stellen de Diensten te gebruiken, met uitsluiting van alle andere doeleinden.
Het gebruiksrecht verwijst naar het recht om de Applicatieservices overeenkomstig hun doel te presenteren en uit te voeren, in SaaS-modus, via een verbinding met een elektronisch communicatienetwerk. De Klant mag de Oplossingen in geen geval aan een derde ter beschikking stellen en enig ander gebruik is voor hem strikt verboden. Enuntiatief geldt dit in het bijzonder voor aanpassing, wijziging, vertaling, herschikking, verspreiding of decompilatie.

ARTIKEL 8 ONDERHOUD

Aanbieder is verantwoordelijk voor herstellend en doorlopend onderhoud van de Oplossingen.
Herstellend onderhoud: Telefonische ondersteuning voor de behandeling van fouten is beschikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Foutmeldingen worden onmiddellijk bevestigd door een e-mail aan Aanbieder. Aanbieder voert een foutdiagnose en vervolgens corrigerende maatregelen uit.
(a) In geval van een kritieke fout wordt het rapport binnen 24 werkuren bevestigd. Aanbieder streeft ernaar kritieke fouten zo snel mogelijk te corrigeren en biedt een tijdelijke oplossing aan.
(b) In geval van een normale fout wordt het rapport binnen 48 werkuren bevestigd. Aanbieder spant zich in binnen 60 werkdagen de fout te herstellen en biedt een tijdelijke oplossing aan waardoor de betreffende functionaliteiten gebruikt kunnen blijven worden.
(c) In geval van geringe fouten, wordt de melding zo snel mogelijk bevestigd en corrigeert Aanbieder de geringe fout in een nieuwe versie van de Service die als onderdeel van lopend onderhoud wordt uitgebracht. In de volgende gevallen is Aanbieder niet verantwoordelijk voor onderhoud:
- weigering van de Klant om met Aanbieder bij het oplossen van fouten samen te werken, en in het bijzonder om te reageren op vragen en verzoeken om informatie.
- gebruik van de Applicatieservices dat niet in overeenstemming is met het doel of de documentatie daarvan.
- ongeoorloofde wijziging van de Oplossingen door de Klant of een derde.
- niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract.
- installatie van softwarepakketten, software of besturingssystemen die niet compatibel zijn met de Applicatieservices.
- falen van de elektronische communicatienetwerken. - opzettelijke beschadiging, misbruik of sabotage.
- verslechtering als gevolg van een geval van overmacht of misbruik van de Applicatieservices.
Lopend onderhoud: De Klant profiteert van updates en functionele ontwikkelingen van de Applicatieservices.
Aanbieder verbindt zich ertoe bijgewerkte documentatie voor nieuwe updates van de Oplossingen toe te zenden. Correcties - op en ontwikkelingen van de Applicatieservices zijn uitdrukkelijk aan dit Contract onderworpen.
Aanbieder garandeert dat de upgrades of nieuwe versies van de Software niet leiden tot enig verlies in prestatie of functionaliteit met betrekking tot de Applicatieservices.
Aanbieder voert regelmatig anti-virus en anti-malwareupdates op diens servers uit.

ARTIKEL 9 TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Aanbieder staat de Klant van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 18.00 uur, binnen ten hoogste een uur telefonisch via +33 161 612 080 te woord.

ARTIKEL 10 OPLEIDING

Op verzoek van de Klant kan Aanbieder, onder nader te bepalen voorwaarden, een wederzijdse overeenkomst aangaan met betrekking tot trainingen.
Aanbieder dient een voorstel voor het verstrekken van opleidingen in, indien uit zijn verslagen over technische ondersteuning en correctief onderhoud blijkt dat er zich bij het gebruik door de klant terugkerende problemen - anders dan fouten - voordoen.

ARTIKEL 11 GEGEVENSVERWERKING

11.1. PERSOONSGEGEVENS

De partijen verbinden zich tot naleving van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("AVG" genaamd) en van [de Franse] wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd (genaamd "Wet Informatica en vrijheden") (hierna te noemen de "Verordening").
In die hoedanigheid verleent de dienstverlener diensten bestemd voor professionals. In dat kader verzamelt en verwerkt hij weinig persoonlijke informatie over natuurlijke personen. De persoonsgegevens die van haar Klanten worden verzameld en verwerkt, zijn voornamelijk de naam, voornaam en e-mailadres van de contactpersonen, werknemers van de Klanten. In dat geval kan de Dienstverlener worden aangemerkt als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van zijn Klanten, in de zin van de bovengenoemde verordeningen.
In bepaalde gevallen kan de Dienstverlener door de Klant gemachtigd worden om persoonsgegevens van de gebruikers van de SaaS-oplossing en de klanten van zijn eigen Klanten te verzamelen en te verwerken. In dat geval is de Klant voor verwerkingsverantwoordelijke van de informatie die aan de Dienstverlener is toevertrouwd. In dit geval treedt de dienstverlener op zijn beurt op als onderaannemer en is niet betrokken bij het bepalen van het doel van en de middelen voor de verwerking van deze gegevens. De verplichtingen van de dienstverlener als onderaannemer worden nader omschreven in bijlage C bij deze overeenkomst.

11.2. GEBRUIK VAN GEGEVENS

De Klant draagt de redactionele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Applicatieservices.
De Klant is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit, de wettigheid en de relevantie van de Gegevens en de inhoud die hij ten behoeve van het gebruik van de Applicatieservices overdraagt. De Klant garandeert ook dat hij de intellectuele eigendomsrechten bezit op grond waarvan het gebruik van de Gegevens en de inhoud is toegestaan. Om die reden aanvaardt Aanbieder geen aansprakelijkheid indien de Gegevens en/of de inhoud niet in overeenstemming zijn met de wetten en voorschriften, de bepalingen van openbare orde alsook de vereisten van de Klant.
De Klant vrijwaart Aanbieder op diens eerste verzoek van - en tegen alle aansprakelijkheden die mogelijk voortvloeien uit beschuldigingen van een derde in verband met een schending van deze vrijwaring.
Meer in het algemeen is de Klant bij uitsluiting aansprakelijk voor de inhoud en de berichten die via de Applicatieservices worden verspreid en/of gedownload. De Klant blijft de enige eigenaar van de Gegevens die de inhoud van de Oplossingen vormen.
Indien Aanbieder een verzoek van een administratieve of gerechtelijke autoriteit ontvangt, verbindt hij zich ertoe de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
De Klant vervult de aangifteformaliteiten betreffende de Verwerking bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Aanbieder verbindt zich ertoe alle nuttige inlichtingen te verstrekken om deze formaliteiten te kunnen vervullen.

ARTIKEL 12 TECHNISCHE AUDIT

De Klant kan, na Aanbieder schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht, met een opzegtermijn van ten minste 4 weken, op eigen kosten een audit uitvoeren van de exploitatievoorwaarden van de Oplossingen, en, meer in het algemeen, van de naleving door Aanbieder van de technische en veiligheidsspecificaties [Kwaliteitshandvest in de bijlagen]. Daartoe zal de Klant een onafhankelijke controleur aanwijzen die niet met Aanbieder concurreert op de SaaS-markt en die door Aanbieder goedgekeurd moet worden en een geheimhoudingsverklaring moet ondertekenen. De audit wordt uitgevoerd binnen de hierboven beschreven strikte voorwaarden en mag geen betrekking hebben op de financiŽle, boekhoudkundige of commerciŽle gegevens van Aanbieder.
Aanbieder verbindt zich ertoe te goeder trouw met de deskundige samen te werken en de audit te vergemakkelijken door deze alle nodige informatie te verstrekken en in te gaan op alle verzoeken in verband met deze audit De audit wordt tijdens de kantooruren van Aanbieder uitgevoerd. Een afschrift van het auditverslag van de auditeur wordt aan elke partij toegezonden en gezamenlijk onderzocht door de partijen, die overeenkomen voor dit doel bijeen te komen.

ARTIKEL 13 FINANCIňLE VOORWAARDEN

13.1. VERGOEDINGEN

De financiŽle voorwaarden zijn opgenomen in de Bijlagen.
De tarieven voor de services zijn aangegeven in euro's en zijn exclusief belastingen of heffingen.
Het facturatieadres is het geregistreerde adres van de Klant.
Uitgezonderd van de vergoedingen en waarvoor afzonderlijke facturen vereist zijn:
- opleiding
- en meer in het algemeen alle bepalingen die niet in het SaaS-aanbod zijn opgenomen.

13.2. BETALINGSMOGELIJKHEDEN

"Ongeacht de contractuele duur worden de services om de 12 maanden gefactureerd.
De facturen zijn vooraf betaalbaar, binnen 30 dagen na hun ontvangst, per cheque of bankoverschrijving."

13.3. UITBLIJVEN VAN BETALING

Onverminderd eventuele schadevergoeding en rente, geeft het verzuim van de Klant een factuur te betalen wanneer deze verschuldigd is, Aanbieder het recht op:
- achterstandsrente toe te passen gelijk aan driemaal de wettelijke rentevoet, zonder voorafgaande kennisgeving en ingaande op de eerste dag van de achterstand.
- bijkomende bank- en beheerskosten te vorderen (invordering, kosten van correspondentie en telefonische aanmaningen, opnieuw indienen van door zijn bank geweigerde debeiteringen).
- de Services onmiddellijk opschorten.

t13.4 ariefherziening

Target Skills zal de prijs voor de maand januari van elk jaar kunnen herzien volgens de volgende formule:

 • P(t) = P (t-1) x [ (S(t) / S(t-1) ], waarin
 • P(t-1) is de basisprijs of de prijs van de laatste herziening ;
 • P(t) is de prijs na herziening ;
 • S(t-1) de laatst bekende Syntec*-index op de datum van ondertekening ;
 • S(t) de op de datum van ondertekening van de overeenkomst gepubliceerde Syntec-index, waarbij de index overeenkomt met de datum van de laatste herziening.
Target Skills verbindt zich ertoe de klant ťťn (1) maand van tevoren in kennis te stellen van de herziening van de prijs

*De Syntec-index wordt gebruikt om de ontwikkeling van de kosten van arbeid, hoofdzakelijk van intellectuele aard, voor verleende diensten te meten. Meer:

ARTIKEL 14 EIGENDOM

De Klant is en blijft de eigenaar van alle Gegevens die hij krachtens het Contract via de Applicatieservices gebruikt.
Aanbieder is en blijft de houder van de eigendomsrechten met betrekking tot alle elementen van de Applicatieservices en de Oplossingen die aan de Klant ter beschikking worden gesteld en meer in het algemeen de IT infrastructuur (software of hardware) die in het kader van het Contract geÔmplementeerd of ontwikkeld zijn.
Het Contract verleent de Klant geen eigendomsrecht op de Oplossingen.
De tijdelijke beschikbaarheid van de Oplossingen onder de in het Contract bepaalde voorwaarden kan niet worden beschouwd als een cessie van enig intellectueel eigendomsrecht ten gunste van de Klant, in de zin van de Franse Code de la Propriťtť Intellectuelle (Frans wetboek waarin de intellectuele eigendom wordt geregeld).
Het is de Klant verboden enig element van de Software of enige documentatie daarover te reproduceren, op welke wijze dan ook, in welke vorm dan ook en op welke media dan ook.
De Klant mag de rechten en verplichtingen die uit het Contract voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, ongeacht of dit gebeurt door middel van een tijdelijke overdracht, een sublicentieovereenkomst of een ander contract dat deze rechten en verplichtingen overdraagt.

ARTIKEL 15 TITELGARANTIE

Aanbieder verklaart en garandeert:
- dat de door hem ontwikkelde oplossingen origineel zijn in de zin van de Franse Code de la Propriťtť Intellectuelle,
- dat hij alle intellectuele eigendomsrechten bezit die nodig zijn om het Contract te kunnen sluiten.
Aanbieder verklaart en garandeert dat de Oplossingen geen inbreuk kunnen maken op de rechten van derden.

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID - OVERMACHT

Elk van de partijen aanvaardt aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit diens nalatigheid, fouten en verzuimen, evenals uit de nalatigheid, fouten en verzuimen van een van haar onderaannemers, die de andere partij rechtstreeks schade berokkenen.
Bovendien, en in geval van door de Klant bewezen nalatigheid, is Aanbieder alleen verplicht de geldelijke gevolgen te vergoeden van directe en voorzienbare schade die te wijten is aan de uitvoering van de Diensten. Ten gevolge hiervan kan Aanbieder in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor indirecte of onvoorziene schade aan, of verliezen van, de Klant of derden, waaronder met name verlies van inkomsten, verlies, onnauwkeurigheid of corruptie van bestanden of Gegevens, commerciŽle schade, verlies van inkomsten of winst, verlies van klanten, verlies van kansen, kosten voor het verkrijgen van een vervangend product, dienst of technologie, die verband houden met of voortkomen uit het niet of verkeerd uitvoeren van de services.
In ieder geval is het bedrag waarvoor Aanbieder aansprakelijk is strikt beperkt tot de terugbetaling van de bedragen die daadwerkelijk door de Klant op de datum waarop de gebeurtenis die de aansprakelijkheid doet ontstaan zich voordeed betaald zijn, per werkstation van de gebruiker, per dag van onderbreking op basis van het gemiddelde verbruik over de voorgaande 12 maanden.
Bovendien kan Aanbieder niet aansprakelijk worden gesteld voor de onopzettelijke vernietiging van de Gegevens door de Klant of door een derde die toegang krijgt tot de Applicatieservices met behulp van de aan de Klant verstrekte aanmeldgegevens.
Aanbieder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in geval van verliezen veroorzaakt door een onderbreking of het wegvallen van de dienst door de telecommunicatie-operator, een elektriciteitsleverancier of een geval van overmacht.
Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een schending van verplichtingen uit hoofde van dit Contract indien deze schending het gevolg is van: een overheidsbesluit, met inbegrip van de intrekking of opschorting van vergunningen, een volledige of gedeeltelijke staking, hetzij binnen, hetzij buiten het bedrijf, een brand, een natuurramp, een oorlogstoestand, een volledige of gedeeltelijke onderbreking of stopzetting van de telecommunicatie- of elektriciteitsnetwerken, een daad van computerpiraterij, of meer in het algemeen elke andere gebeurtenis van overmacht met de kenmerken die in de jurisprudentie worden omschreven. De partij die een dergelijke gebeurtenis constateert, moet de andere partij onmiddellijk in kennis stellen van de onmogelijkheid aan haar verplichtingen te voldoen.
De opschorting van verplichtingen of de vertraging daarvan kan niet worden aangevoerd om de aansprakelijkheid wegens niet-nakoming van verplichtingen in te roepen, noch aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding of vertragingsrente.

ARTIKEL 17 VERZEKERING

Aanbieder heeft de nodige verzekeringspolissen afgesloten om de risico's in verband met zijn activiteiten te dekken. Hij verbindt zich ertoe de Klant hiervan het bewijs te leveren, indien deze daarom uitdrukkelijk verzoekt.

ARTIKEL 18 BEňINDIGING

In geval van niet-nakoming van de contractuele verplichtingen door een van de Partijen, heeft de andere Partij het recht het Contract op te zeggen 30 dagen nadat een aangetekende brief met ontvangstbevestiging onbeantwoord is gebleven. De geconstateerde overtreding of overtredingen moeten in de desbetreffende opzeggingsmededeling worden vermeld.
In geval van beŽindiging zal de Klant het gebruik van de toegangscodes voor de Oplossingen of de Applicatieservices staken. De omkeerbaarheidsservices worden uitgevoerd overeenkomstig het artikel "Omkeerbaarheid".
Aanbieder verbindt zich ertoe de Gegevens niet langer te bewaren dan de bewaartermijn die door de Klant is vastgesteld voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld, en ze in geen geval te bewaren na de beŽindiging van het Contract.
Aan het einde van het Contract of in geval van een vroegtijdige beŽindiging ervan, ongeacht de reden, bezorgt Aanbieder en zijn onderaannemers onmiddellijk een kopie van alle Gegevens aan de Klant. Dit, in hetzelfde formaat dat de Klant gebruikt heeft om de Gegevens naar Aanbieder te sturen, of bij gebrek daarvan, in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat.
De bezorging van deze kopie wordt bevestigd door een verslag, ondertekend en gedateerd door de partijen.
Zodra de teruggave voltooid is, vernietigt Aanbieder de kopieŽn van de Gegevens die op zijn systemen bewaard worden binnen een redelijke termijn en moet hij de Klant hiervan binnen een redelijke termijn, na ondertekening van het teruggaveverslag, een bewijs bezorgen.

ARTIKEL 19 OMKEERBAARHEID

In geval van beŽindiging van de contractuele relatie, ongeacht de reden daarvan, verbindt Aanbieder zich naar keuze van de Klant ertoe alle hem toebehorende Gegevens te vernietigen of te retourneren in een standaard leesbaar formaat dat in een gelijkwaardige omgeving geen problemen oplevert (SQL-dump). Dit wordt kosteloos uitgevoerd, op eerste verzoek van de Klant dat per aangetekende brief met ontvangstbevestiging wordt medegedeeld en binnen 7 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek.
De Klant werkt actief met Aanbieder samen om het retourneren van de Gegevens te vergemakkelijken.
Aanbieder draagt er zorg voor dat de Klant de Gegevens kan blijven gebruiken, zonder onderbreking, rechtstreeks of met de hulp van een andere dienstverlener.
Op verzoek, en tegen betaling van een extra factuur, kan Aanbieder de Gegevens van de Klant overbrengen naar het systeem dat de Klant heeft gekozen, hoewel het de verantwoordelijkheid van de Klant is om ervoor te zorgen dat dit volledig compatibel is.
Op verzoek van de Klant kan Aanbieder extra technische ondersteuning verlenen aan de Klant en/of een door hem aangewezen derde, in het kader van de omkeerbaarheid.
Deze steun wordt gefactureerd tegen het tarief van de Aanbieder dat van kracht is op het moment dat de omkeerbaarheidskennisgeving wordt gedaan.

ARTIKEL 20 NIET-WERVING VAN PERSONEEL

Elk van de Partijen onthoudt zich ervan werknemers van de andere Partij in dienst te nemen of werk te geven, hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de andere Partij. Deze bepaling geldt voor de gehele duur van het contract en voor 12 maanden na de beŽindiging ervan.
Indien een van de partijen deze verplichting niet nakomt, verbindt zij zich ertoe de andere partij schadeloos te stellen door haar, op haar verzoek, onmiddellijk een forfaitaire som te betalen die gelijk is aan 12 maal het bruto maandsalaris van de werknemer op het ogenblik van zijn vertrek.

ARTIKEL 21 VERTROUWELIJKHEID

Elk van de partijen is verplicht (i) alle van de andere partij ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen en, in het bijzonder, (ii) de vertrouwelijke informatie van de andere partij niet aan derden bekend te maken, met uitzondering van werknemers of tussenpersonen die er kennis van moeten nemen; en (iii) de vertrouwelijke informatie van de andere partij alleen te gebruiken om haar rechten uit te oefenen en haar verplichtingen krachtens het contract na te komen.
Niettegenstaande het voorgaande heeft geen van de Partijen enige verplichting met betrekking tot informatie die (i) in het publieke domein is gekomen of is gekomen zonder dat dit te wijten is aan de schuld van de Partij die ze ontvangt, (ii) onafhankelijk ontwikkeld is door de Partij die ze ontvangt, (iii) al bekend was bij de Partij die ze ontvangt voordat de andere Partij ze bekendmaakte, (iv) rechtmatig is ontvangen van een derde die niet onderworpen is aan een geheimhoudingsplicht, of (v) openbaar moet worden gemaakt op grond van de wet of na een rechterlijk bevel (in welk geval het alleen openbaar mag worden gemaakt voor zover vereist en na schriftelijke kennisgeving aan de partij die het aanvankelijk heeft verstrekt).
De verplichtingen van de partijen met betrekking tot vertrouwelijke informatie blijven van kracht gedurende de gehele looptijd van het contract en, na beŽindiging ervan, zolang de betreffende informatie vertrouwelijk blijft voor de partij die deze bekend heeft gemaakt, en in ieder geval gedurende een periode van 5 jaar na beŽindiging van het contract.
Elk van de partijen dient alle kopieŽn van documenten en media die vertrouwelijke informatie van de andere partij bevatten, te retourneren zodra, ongeacht de reden daarvoor, het Contract eindigt.
De Partijen verbinden zich er ook toe dat hun personeel deze bepalingen naleeft, evenals elke tussenpersoon of derde die, in welke vorm dan ook, in het kader van het Contract kan worden ingeschakeld.

ARTIKEL 22 SLOTBEPALINGEN

De ongeldigheid, het verval, de niet-tegenwerpbaarheid of het gebrek aan bindende kracht van ťťn of meer bepalingen van het Contract heeft niet tot gevolg dat de overige contractuele bepalingen ongeldig, vervallen of niet afdwingbaar zijn, of geen bindende kracht hebben, en zij blijven van kracht. De partijen kunnen echter in onderling overleg overeenkomen de ongeldig verklaarde bepaling(en) te vervangen.
De gegevens van de Klant vormen de inhoud van de Oplossingen.
Het contract is onderworpen aan het Franse recht, met uitsluiting van enig ander rechtsstelsel.
Indien het contract in verschillende talen is opgesteld of vertaald, heeft alleen de Franse versie bindende kracht.
Geschillen - clausule tot toekenning van territoriale bevoegdheid:
Om een wederzijdse oplossing te vinden voor elk geschil dat tijdens de uitvoering van het contract zou kunnen ontstaan, komen de partijen overeen met elkaar samen te komen binnen 30 dagen na ontvangst van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging van een van de twee partijen.
INDIEN DE PARTIJEN NA VERLOOP VAN EEN TERMIJN VAN VIJFTIEN DAGEN GEEN OVEREENSTEMMING HEBBEN BEREIKT OVER EEN COMPROMIS OF OPLOSSING, DAN ZAL HET GESCHIL ONDERWORPEN WORDEN AAN DE BEVOEGDE RECHTBANKEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE DIENSTVERRICHTER.

BIJLAGE A- KWALITEITSHANDVEST

Aanbieder verbindt zich ertoe het Kwaliteitshandvest na te leven en met name de volgende punten, die een garantie vormen voor de kwaliteit van de dienstverlening:

BESCHIKBAARHEID

Aanbieder verbindt zich ertoe doeltreffende controles uit te voeren om een redelijke zekerheid te geven dat de Klant toegang kan krijgen tot de Oplossingen in kwestie en deze kan gebruiken op de tijdstippen die in dit Contract zijn vastgelegd.
Aanbieder heeft een redundant systeem ingevoerd dat een ononderbroken dienst kan leveren.
Indien de beschikbaarheidsverplichtingen in de loop van een maand niet worden nagekomen, worden de volgende sancties toegepast:
- het totale bedrag exclusief belasting van de boetes die voor een maand verschuldigd zijn, is gemaximeerd op 100% van de maandprijs, exclusief belasting, die voor die maand verschuldigd is.
Rapportage:
Aanbieder kan een beschikbaarheidsverslag voorleggen als een middel om de in dit handvest gedefinieerde parameters te verifiŽren.

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Aanbieder streeft ernaar de toegang en het gebruik van de Oplossingen te beveiligen, rekening houdend met de protocollen, volgens de standaardpraktijk in het veld.
Aanbieder heeft voorzien in doeltreffende beveiligingen tegen ongeoorloofde fysieke en elektronische toegang tot de besturingssystemen en applicaties van Aanbieder, en tot de vertrouwelijke informatie van de Klant, om een redelijke garantie te geven dat de toegang tot de systemen en de Gegevens van de Klant beperkt is tot bevoegde personen, en dat de vertrouwelijke informatie van de Klant beschermd is tegen elk gebruik dat in strijd is met het doel ervan.
Aanbieder heeft een dubbele back-up van de Gegevens gemaakt, met verificatie uitgevoerd door zijn services, op dagelijkse basis en in antwoord op elk specifiek verzoek in verband met een gebeurtenis.
De partijen verbinden zich ertoe met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten samen te werken, met name in geval van eventuele verzoeken om informatie die hun worden toegezonden of in geval van een inspectie. De media is gedurende 7 opeenvolgende dagen op twee afzonderlijke plaatsen opgeslagen.
De gegevens worden geback-upt via een database-back-up procedure. De periode voor het terugzetten van back-ups is 1 dag.

INTEGRITEIT

Aanbieder verbindt zich ertoe doeltreffende controles uit te voeren om een redelijke zekerheid te geven dat de aan de Klanten ter beschikking gestelde applicaties de aan hen toevertrouwde gegevens verwerken zonder risico van weglating, wijziging, vervorming of enige andere vorm van fout die de integriteit van de resultaten van deze applicaties zou kunnen schaden, en dat de gegevens verwerkt worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften, en dat de Gegevens en de verwerking toegankelijk zijn in geval van inspecties en externe audits die uitgevoerd kunnen worden.
De integriteit van de gegevensverwerking strekt zich uit tot alle systeemcomponenten en alle verwerkingsfasen (gegevensinvoer, -transmissie, -verwerking, -opslag en -uitvoer). Deze controles bestaan uit coherentie- en verwerkingscontroles, opsporing en beheer van fouten en informatie van de Gebruikers over alle daarmee verband houdende risico's van non-conformiteit.

Prestatie

Aanbieder garandeert een responstijd van 5 seconden tussen zijn server en iedere Gebruiker die zich in Frankrijk bevindt. De responstijd is het maandgemiddelde van de gemiddelde dagelijkse responstijd voor het openen van een weekschema.

PREMIUM-VERSIE EN ENTERPRISE-VERSIE

Indien de Klant kiest voor de Premium versie van de PlanningPME dienst of voor de Enterprise Versie van de PlanningPME dienst, dan zal deze laatste genieten van de volgende bijkomende voordelen:

 • SSO: een functionaliteit van unieke authenticatie wordt mogelijk gemaakt via het Platform, die op die manier aan een gebruiker toelaat toegang te krijgen tot verschillende informatica-applicaties zonder enige authenticatie te moeten uitvoeren.
 • Hosting Rescue: de planning van de Klant en de verbonden Gegevens worden gehost en gerepliceerd op verschillende virtuele en fysieke servers gesitueerd in datacenters. Deze datacenters zijn gelokaliseerd op verschillende geografische plaatsen.

BIJLAGE B. - FINANCIňLE VOORWAARDEN

Aantal resources PlanningPME Standard - Maandelijkse kosten exclusief belasting PlanningPME Premium - Maandelijkse kosten exclusief belasting PlanningPME Enterprise - Maandelijkse kosten exclusief belasting
Beheer van 1 tot 9 resources 45 € 56 € 68 €
Beheer van 10 tot 19 resources 68 € 85 € 102 €
Beheer van 20 tot 29 resources 91 € 114 € 137 €
Beheer van 30 tot 39 resources 114 € 143 € 172 €
Beheer van 40 tot 49 resources 138 € 173 € 206 €
Beheer van 50 tot 74 resources 172 € 215 € 258 €
Beheer van 75 tot 99 resources 207 € 259 € 310 €
Beheer van 100 tot 149 resources 253 € 316 € 380 €
Beheer van 150 tot 199 resources 299 € 374 € 449 €
Beheer van 200 tot 249 resources 345 € 432 € 518 €
Beheer van 250 tot 299 resources 392 € 490 € 587 €
Beheer van 300 tot 349 resources 438 € 547 € 657 €
Beheer van 350 tot 399 resources 461 € 576 € 691 €
Beheer van 400 tot 499 resources 530 € 663 € 795 €
Beheer van 500 tot 599 resources 600 € 749 € 899 €
Beheer van 600 tot 699 resources 669 € 836 € 1003 €
Beheer van 700 tot 799 resources 738 € 923 € 1107 €
Beheer van 800 tot 899 resources 807 € 1009 € 1211 €
Beheer van 900 tot 999 resources 877 € 1096 € 1315 €
Beheer van meer dan 1000 resources Neem contact op  

BIJLAGE C Ė PERSOONSGEGEVENS

De dienstverlener, die ernaar streeft om de privacy te respecteren, heeft ervoor gezorgd dat hij de toepasselijke verordeningen naleeft.

Artikel 1. Onderwerp

De onderhavige bijlage heeft als doel om de voorwaarden vast te stellen waaronder de Dienstverlener, die optreedt als onderaannemer, zich ertoe verbindt persoonsgegevens te verwerken namens zijn Klant, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens (hierna te noemen "Persoonsgegevens").

Artikel 2. Verbintenis van de Klant

De Klant treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Verordening. Hij is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van het doel van en de middelen voor de verwerkingen die door de Dienstverlener worden uitgevoerd tijdens de uitvoering van het Contract.
Wanneer de Klant besluit een beroep te doen op de diensten van de Dienstverlener om verwerkingen van Persoonsgegevens in zijn naam te verrichten, specificeert de Klant in een afzonderlijk document de volgende punten:
- De aard van de verwerkingen die de Dienstverlener met de Persoonsgegevens zal uitvoeren;
- Het (de) precieze doel(en) van de verwerking van Persoonsgegevens, verricht door de Dienstverlener;
- De soorten personen op wie de verwerking door de Dienstverlener betrekking heeft;
- De soorten Persoonsgegevens die door de Dienstverlener worden verwerkt;
- De voorwaarden voor toegang tot de Persoonsgegevens door de Dienstverlener
.
Overigens verbindt de Klant zich er in het bijzonder toe om:
- Er vooraf en tijdens de gehele duur van de verwerking op toe te zien dat zij haar verplichtingen krachtens de Verordening nakomt;
- De betrokkenen in overeenstemming met de Verordening te informeren over het gebruik dat van hun Persoonsgegevens wordt gemaakt;
- Alle instructies met betrekking tot de uitvoering van de verwerking door de Dienstverlener te documenteren;
- Alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de onder het Contract vallende verwerkingen aan de Dienstverlener te verstrekken. Daartoe verbindt de Klant zich ertoe alle maatregelen te treffen om de toegang tot de Persoonsgegevens te beperken tot de Dienstverlener;
- Elk verzoek om bijstand schriftelijk aan de dienstverlener mee te delen, waarbij wordt gespecificeerd dat dergelijke verzoeken moeten worden gedocumenteerd en gemotiveerd.

Artikel 3. Algemene verplichtingen van de Dienstverlener betreffende de verwerking van Persoonsgegevens

In het kader van verwerking van Persoonsgegevens, verricht in naam van de Klant, verbindt de Dienstverlener zich ertoe om:
- Instructies: de verwerking van Persoonsgegevens uitsluitend te verrichten op basis van een schriftelijke en gedocumenteerde instructie van de Klant en de Klant onmiddellijk te informeren indien een instructie in strijd blijkt te zijn met de Verordening;
- Vertrouwelijkheid: ervoor te zorgen dat de werknemers en eventuele onderaannemers die toestemming hebben voor toegang tot de Persoonsgegevens, op de hoogte zijn van de instructies van de Klant en zich ertoe verbinden de genoemde, aan hen toevertrouwde Gegevens uitsluitend in strikte naleving daarvan te verwerken;
- Opleiding: ervoor te zorgen dat het personeel wordt opgeleid en bewust gemaakt van de uitdagingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens;
- Verwerkingsregister: een actueel register bij te houden van de verwerkingen die in naam van de Klant worden uitgevoerd, en dit conform de Verordening;
- Bewaartermijn: de verwerkte Persoonsgegevens, in een vorm die de identificatie van personen mogelijk maakt, slechts zo lang bewaren als nodig is om de diensten in het kader van het Contract uit te voeren;
- Informatie: de Klant zo spoedig mogelijk te informeren over elk verzoek dat rechtstreeks tot hem wordt gericht door de betrokken personen of door de bevoegde autoriteiten, en meer in het algemeen over elke gebeurtenis die gevolgen heeft voor de verwerking van de Persoonsgegevens die hem door de Klant zijn toevertrouwd.
- Assistentie: redelijke assistentie aan de Klant te verlenen bij de beantwoording van verzoeken om de uitoefening van rechten door betrokkenen en/of verzoeken om informatie van toezichthoudende autoriteiten, of bij de uitvoering van studies naar de impact op de privacy. Deze assistentie zal worden verleend op voorwaarde dat de Klant een gedetailleerd en gemotiveerd schriftelijk verzoek indient en dat de Klant actief samenwerkt met de Dienstverlener.

Artikel 4. Specifieke verbintenissen inzake de beveiliging van Persoonsgegevens

De dienstverlener verbindt zich er in het bijzonder toe om:
- Afhankelijk van de aard van de verwerking, de aard van de Persoonsgegevens en rekening houdend met de risico's, organisatorische en technische maatregelen te treffen die gericht zijn op de bescherming van de Persoonsgegevens tegen inbreuken op de Persoonsgegevens in de zin van de Verordening. De Dienstverlener voorziet de Klant van een beschrijving van deze maatregelen en zal deze op verzoek verstrekken.
- De verwerkte Persoonsgegevens alleen toegankelijk te maken voor personen die daartoe uit hoofde van hun functie en hoedanigheid gemachtigd zijn, en wel binnen de strikte grenzen van hetgeen noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken. De dienstverlener zorgt ervoor dat deze personen onderworpen zijn aan een contractuele of wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid en passende beveiliging;
- De Klant te informeren over een inbreuk op de Persoonsgegevens in de zin van de Verordening, en deze kennisgeving dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden nadat de Dienstverlener de inbreuk heeft ontdekt.
- Persoonsgegevens op te slaan op servers die zich in de Europese Unie bevinden en de locatie daarvan niet te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant.
- Niet over te gaan tot het overdragen van Persoonsgegevens aan een land buiten de Europese Unie of aan een land dat niet wordt erkend als een land met een passend beschermingsniveau, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant.

De Klant moet ervoor zorgen dat er voldoende garanties worden geboden om de doorgifte van Gegevens te regelen, met name door de invoering van bindende bedrijfsvoorschriften voor onderaannemers of door de ondertekening van standaard contractuele clausules zoals die welke door de Europese Commissie in haar Besluit 2010/84/EU zijn goedgekeurd met de betrokken Partijen, met inbegrip van Aanbieder en eventuele onderaannemers.

Ten slotte impliceert het gebruik en de overdracht van informatie van Google API's via andere toepassingen de naleving van het Beleid voor gebruikersgegevens van Google API Services (inclusief de Gebruiksvoorwaarden) dat toegankelijk is via de volgende URL: Google API Services User Data Policy

Artikel 5. Specifieke verbintenissen inzake onderaanneming

De Dienstverlener heeft de algemene toestemming van de Klant om latere onderaannemers in te schakelen op basis van een lijst die is overeengekomen in Bijlage D.
.De Dienstverlener informeert de Klant specifiek schriftelijk over alle voorgestelde wijzigingen aan deze lijst door de toevoeging of vervanging van volgende onderaannemers, en dit minstens vijftien (15) dagen op voorhand, zodat de Klant de tijd heeft om bezwaar te maken tegen deze wijzigingen voordat de betreffende volgende onderaannemer(s) worden aangeworven. De Dienstverlener zal de Klant de informatie verstrekken die nodig is om hem in staat te stellen zijn recht op bezwaar uit te oefenen.
Deze informatie moet de uitbestede verwerkingsactiviteiten, de identiteit en de contactgegevens van de verdere onderaannemer en de data van het contract van uitbesteding duidelijk vermelden.
Wanneer de Dienstverlener een subverwerker gebruikt om specifieke verwerkingsactiviteiten (namens de Klant) uit te voeren, doet hij dit door middel van een contract dat aan de subverwerker in wezen dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen oplegt als aan de Dienstverlener op grond van deze clausules. De Dienstverlener zal ervoor zorgen dat de subverwerker zijn eigen verplichtingen krachtens deze voorwaarden en de Verordeningen nakomt. De Dienstverlener blijft jegens de Klant aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de subverwerker in overeenstemming met het met de subverwerker gesloten contract.

Artikel 6. Bestemming van Persoonsgegevens aan het einde van het Contract

Aan het einde van het Contract en behoudens een wettelijke verplichting tot bewaring, verbindt de Dienstverlener zich ertoe om binnen een redelijke termijn, volgens de instructies van de Klant, de Persoonsgegevens die in naam van de Klant zijn verwerkt, terug te geven of te vernietigen. In geval van vernietiging van Persoonsgegevens verklaart de Dienstverlener door middel van een rapport dat de Persoonsgegevens en eventuele kopieŽn daarvan daadwerkelijk zijn vernietigd.

Afhankelijk van de aard van de handelingen voor portabiliteit of omkeerbaarheid, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om voor deze handelingen extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 7. Verantwoordelijkheid van de Dienstverlener

De partijen komen overeen dat de Dienstverlener uitsluitend aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door de verwerkingsactiviteiten die onder het Contract vallen:
- Als hij niet heeft voldaan aan de in de Verordening bepaalde verplichtingen die specifiek op hem rusten in zijn hoedanigheid van onderaannemer of,
- Als hij heeft gehandeld buiten de rechtmatige instructies van de CliŽnt om, of of in strijd daarme

BIJLAGE D - LIJST VAN LATERE ONDERAANNEMERS

Uitbestede verwerkingsactiviteit Identiteit van onderaannemer Details onderaannemer
Hosting van gegevens OVH 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. +33(0)820 698 765